Nabór na stanowisko ASYSTENT RODZINY

GOPS.210.1.2013                                                                                                                                                            23.12.2013 r.

 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobiórze
 ogłasza nabór na stanowisko

ASYSTENT RODZINY

Forma zatrudnienia: umowa o pracę ¾ etatu

Okres zatrudnienia: od 13.01.2014 do 31.12.2014 r.

 

1. Wymagania :

 1. obywatelstwo polskie

 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz pełnia praw publicznych

 3. niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe

 4. nieposzlakowana opinia

 5. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku

 6. wykształcenie –

  • wyższe o kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna lub

  • wyższe na dowolnym kierunku, uzupełnione szkoleniem w zakresie pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony w drodze rozporządzenia Ministra właściwego do spraw rodziny oraz udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub

  • średnie i szkolenie w zakresie pracy z dziećmi lub rodziną oraz udokumentuje co najmniej 3 letni staż pracy z dziećmi lub rodziną.

 7. kandydat/kandydatka nie jest i nie był/a pozbawiony/a władzy rodzicielskiej oraz władza  rodzicielska nie jest jemu/jej zawieszona ani ograniczona,

 8. kandydat/kandydatka wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek został na niego/nią nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd;

 

2. Wymagania dodatkowe:

 1. wiedza i doświadczenie w zakresie prawidłowego funkcjonowania rodziny,

 2. znajomość lokalnego środowiska oraz umiejętność nawiązywania współpracy
  z jednostkami i instytucjami pomocy społecznej,

 3. samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy,

 4. komunikatywność, empatia, zaangażowanie, asertywność,

 5. odporność na sytuacje stresowe,

 6. umiejętność zachowania bezstronności w kontakcie z rodziną

 7. znajomość przepisów ustawy o pomocy społecznej, ustawy o wspieraniu rodziny
  i systemie pieczy zastępczej oraz innych aktów normatywnych związanych z pomocą społeczną.

 

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Do głównego obowiązku asystenta rodziny należeć będzie wsparcie i aktywizacja rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz kierowanie procesem zmiany postaw życiowych członków rodziny. Asystent rodziny odpowiedzialny będzie za systematyczną indywidualną pracę z rodzinami wskazanymi przez Ośrodek, udzielanie im kompleksowej pomocy i wsparcia w wypełnianiu swoich zadań.

 

W tym celu asystent rodziny m.in. będzie:

 • opracowywał i realizował plan pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny
  i w konsultacji z pracownikiem socjalnym;

 • współpracował z instytucjami  takimi jak szkoła, przedszkole, sąd, urząd pracy, Ośrodek Pomocy Społecznej, itp.,

 • pomagał w wypełnianiu zadań opiekuńczo - wychowawczych,

 • pomagał i uczył oszczędnego zarządzania budżetem domowym,

 • merytorycznie pomagał w prowadzeniu gospodarstwa domowego,

 • pomagał w rozwiązywaniu podstawowych problemów socjalnych rodziny,
  wspierał jej aktywność społeczną,

 • motywował do podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez poszczególnych członków rodziny,

 • podejmował działania interwencyjne i zaradcze w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin,

 • prowadził dokumentację dotyczącą pracy z rodziną,

 • dokonywał okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co 3 miesiące
  i przekazywał tą ocenę Kierownikowi Ośrodka,

 • sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach.

 

Asystent rodziny świadczyć będzie usługi w miejscu zamieszkania rodziny, ale może również towarzyszyć rodzinie poza miejscem zamieszkania.

 

4. Wymiar czasu pracy:

 • umowa o pracę ¾ etatu, od 13.01.2014 r. do 31.12.2014 r.,
  wymiar czasu pracy średnio 30 godzin tygodniowo,
  ruchomy czas pracy w godz. od 8:00 – 18:00

 

5. Oferta powinna zawierać:

 • list motywacyjny,

 • CV,

 • kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie (w załączeniu),

 • kserokopia dowodu osobistego lub oświadczenie o posiadaniu obywatelska polskiego,

 • kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie i umiejętności (świadectwa, dyplomy, zaświadczenia),

 • dokument poświadczający wymagany staż pracy, ewentualnie oświadczenie kandydata,

 • oświadczenie kandydata, że nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została mu zawieszona ani ograniczona,

 • oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonanie pracy na stanowisku asystenta rodziny,

 • oświadczenie kandydata, że wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego
  lub zatwierdzonego przez sąd,

 • oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie: „Oświadczam, iż jestem osobą nie karaną za przestępstwo popełnione umyślnie”,

 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji: „Na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29.08.1997
  o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.”,

 • referencje, inne dokumenty potwierdzające zdobytą wiedzę, umiejętności i kwalifikacje.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach
w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobiórze,
43-210 Kobiór, ul. Centralna 57
lub przesłać na podany adres
w terminie do dnia 07 stycznia 2014r.

 

Na kopercie powinien być umieszczony napis:
„Dotyczy naboru nr GOPS.210.1.2013 na asystenta rodziny”

 

Oferty, które wpłyną do GOPS Kobiór po upływie określonego terminu nie będą rozpatrywane.

Informacji dodatkowych udziela Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Kobiórze Pani Alicja Sojka  (tel. 032 218 85 95 lub /96/ od poniedziałku do piątku
w godzinach od 7.30 – 15.30 w tym w czwartki od 7.30 – 17.00, piątki 7.30 – 14.00)

 

Nabór odbędzie się zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z Nr 223, poz. 1458 z póź. zm.).

 

Wyniki postępowania rekrutacyjnego zostaną upowszechnione na stronie internetowej GOPS  oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kobiór

 


Śląskie. Pozytywna energia