NABÓR NA ZASTĘPSTWO NA STANOWISKO ASYSTENTA RODZINY

21.09.2015

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobiórze, informuje iż dnia 21.09.2015 r. została podpisana umowa z p. Violettą Patryn, zam. Zabrze                                                                                                                                    Kobiór, dnia 05.08.2015 r.

GOPS.114.1.1.2015                                                                     

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobiórze
 ogłasza nabór na zastępstwo na stanowisko

ASYSTENTA RODZINY

I.  Określenie stanowiska:

 • Umowa o pracę na zastępstwo
 • Wymiar czasu pracy – ½ etatu
 • System zadaniowego czasu pracy
 • Przewidywany okres zatrudnienia - 09.2015 r.

II.  Wymagania niezbędne :

 1. wykształcenie określone zgodnie z Ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej:
  1. wyższe o kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna lub
  2. wyższe na dowolnym kierunku, uzupełnione szkoleniem w zakresie pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony w drodze rozporządzenia Ministra właściwego do spraw rodziny i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub
  3. średnie i szkolenie w zakresie pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej 3 letni staż pracy z dziećmi lub rodziną;
 2. obywatelstwo polskie z zastrzeżeniem art. 11 ust. 3 Ustawy o pracownikach samorządowych;
 3. pełna zdolność do czynności prawnych oraz pełnia praw publicznych;
 4. kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest mu zawieszona ani ograniczona;
 5. kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niego wynika z tytułu egzekucyjnego;

III. Wymagania dodatkowe:

 1. wiedza i doświadczenie w zakresie prawidłowego funkcjonowania rodziny,
 2. znajomość lokalnego środowiska oraz umiejętność nawiązywania współpracy z jednostkami i instytucjami pomocy społecznej,
 3. samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy,
 4. komunikatywność, empatia, zaangażowanie, asertywność,
 5. odporność na sytuacje stresowe,
 6. umiejętność zachowania bezstronności w kontakcie z rodziną
 7. znajomość przepisów ustawy o pomocy społecznej, ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz innych aktów normatywnych związanych z pomocą społeczną.

IV.  Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Do głównego obowiązku asystenta rodziny należeć będzie wsparcie i aktywizacja rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz kierowanie procesem zmiany postaw życiowych członków rodziny. Asystent rodziny odpowiedzialny będzie za systematyczną indywidualną pracę z rodzinami wskazanymi przez Ośrodek, udzielanie im kompleksowej pomocy i wsparcia w wypełnianiu swoich zadań.

Zakres obowiązków na powierzonym stanowisku,  zgodny z art. 15 ust.1 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, obejmuje następujące czynności:

 • opracowywanie i realizowanie planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym;
 • opracowywanie, we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej;
 • udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;
 • udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych;
 • udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych;
 • udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi;
 • wspieranie aktywności społecznej rodzin;
 • motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
 • udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej;
 • motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych;
 • udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych;
 • podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin;
 • prowadzenie  indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci;
 • prowadzenie  dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną będącej potwierdzeniem wizyty w środowisku i wykonania zadania;
 • dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku,
  i przekazywanie tej oceny podmiotowi;
 • sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach;
 • współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach rzecz dziecka i rodziny;
 • współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą, o których mowa w art. 9a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie lub innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna za niezbędną;
 • monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną;

 

Asystent rodziny świadczyć będzie usługi w miejscu zamieszkania rodziny, ale może również towarzyszyć rodzinie poza miejscem zamieszkania.

 

V.  Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny,
 • CV,
 • kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie (w załączeniu),
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie i umiejętności (świadectwa, dyplomy, zaświadczenia),
 • dokument poświadczający wymagany staż pracy, ewentualnie oświadczenie kandydata,
 • oświadczenie kandydata, że nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została mu zawieszona ani ograniczona,
 • oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonanie pracy na stanowisku asystenta rodziny,
 • oświadczenie kandydata, że wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd,
 • oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie: „Oświadczam, iż jestem osobą nie karaną za przestępstwo popełnione umyślnie”,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji: „Na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.”,
 • referencje, inne dokumenty potwierdzające zdobytą wiedzę, umiejętności oraz kwalifikacje.

 

V.  Informacje dodatkowe:

 1. Wymagane dokumenty aplikacyjne z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko asystenta rodziny” należy składać w siedzibie należy składać w zamkniętych kopertach w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobiórze, lub przesłać na adres:    
   
  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobiórze, ul. Centralna 57, 43-210 Kobiór

 1. Termin składania dokumentów upływa dnia 11 września 2015 r.;
 2. Dokumenty, które wpłyną do GOPS Kobiór po upływie określonego terminu nie będą rozpatrywane;
 3. Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną;
 4. Informacji dodatkowych udziela Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobiórze p. Alicja Sojka  (tel. (32) 218 85 95 lub /96/ od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30–15.30 w tym w czwartki od 7.30–17.00, piątki 7.30–14.00); 

 

 


Śląskie. Pozytywna energia