ZASIŁEK RODZINNY            

ma na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka

 

Wysokość zasiłku rodzinnego wynosi miesięcznie:

 •   89  zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia;
 • 118 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia;
 • 129 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia.

 

Kryterium dochodowe:

Zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny, uzyskany w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, nie przekracza kwoty 674 zł na osobę.

Natomiast, jeżeli w rodzinie wychowuje się dziecko z orzeczoną niepełnosprawnością lub orzeczonym stopniem niepełnosprawności (umiarkowanym lub znacznym), zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 764 zł.

 

Prawo do zasiłku rodzinnego przysługuje do ukończenia przez dziecko:

 • 18 roku życia,
 • 21 roku życia, jeżeli uczy się w szkole,
 • 24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

 

Zasiłek rodzinny nie przysługuje, jeżeli:

 1. dziecko lub osoba ucząca się pozostają w związku małżeńskim;
 2. dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej;
 3. osoba ucząca się została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie;
 4. pełnoletnie dziecko lub osoba ucząca się jest uprawniona do zasiłku rodzinnego na własne dziecko;
 5. osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od jego rodzica, chyba że:
 • rodzice lub jedno z rodziców dziecka nie żyje,
 • ojciec dziecka jest nieznany,
 • powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone,
 • sąd zobowiązał jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka;
 1. członkowi  rodziny  przysługuje  na  dziecko  zasiłek  rodzinny  za  granicą,  chyba  że  przepisy  o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy
  o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

 

Niezbędne dokumenty:

 • poprawnie wypełniony wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego

 •  kserokopia dokumentu stwierdzającego tożsamości osoby ubiegającej się o zasiłek (dowód osobisty lub paszport wraz z oryginałem do wglądu),

 • skrócony odpis aktu urodzenia dziecka,

 • orzeczenie o niepełnosprawności albo o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności w przypadku, gdy w rodzinie wychowuje się dziecko niepełnosprawne,

 • zaświadczenie placówki zapewniającej całodobową opiekę w przypadku umieszczenia
  w niej dziecka,

 • zaświadczenie  szkoły,  w  przypadku,  gdy  dziecko  ukończyło  18  rok  życia, lub  oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły,  oświadczenie o uczęszczaniu do szkoły wyższej,

 • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wysokości dochodów uzyskanych w roku poprzedzającym okres zasiłkowy  lub  oświadczenia,

 • w przypadku uzyskania dochodu po roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy- zaświadczenie od pracodawcy o wysokości dochodu netto z miesiąca następującego po miesiącu w którym dochód został osiągnięty oraz umowa o pracę,

 • dokument określający datę utraty dochodu oraz miesięczną wysokość utraconego dochodu,

 • zaświadczenie o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne lub oświadczenie,

 • zaświadczenie właściwego organu gminy lub nakaz płatniczy o wielkości gospodarstwa rolnego lub oświadczenie,

 • oświadczenie członka rodziny o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu,

 • zaświadczenie ze szkoły z wyszczególnieniem otrzymanego stypendium,

 • kopia odpisu prawomocnego wyroku sądu orzekającego rozwód lub separację albo kopię aktu zgonu małżonka lub rodzica  dziecka, w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko,

 • informacja sądu o postępowaniu w sprawie o przysposobienie dziecka, w przypadku osoby faktycznie opiekującej się dzieckiem, która wystąpiła o przysposobienie tego dziecka,

 • kopia aktów zgonu rodziców lub kopię odpisu wyroku zasądzającego alimenty
  w przypadku osoby uczącej się,

 • inne oświadczenia i dowody niezbędne do ustalenia prawa do świadczeń. 

 

Osoba mająca prawo do zasiłku rodzinnego może ubiegać się o następujące dodatki:

 • dodatek z tytułu urodzenia dziecka
 • dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego
 • dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka
 • dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej
 • dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego
 • dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania
 • dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego

Śląskie. Pozytywna energia