ZAPYTANIE OFERTOWE- ROZSTRZYGNIĘTE

Kobiór, dnia 06.07.2015 r.

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobiórze informuje, że na zapytanie ofertowe, którego przedmiotem była realizacja zadania z zakresu pomocy społecznej w formie bonów żywnościowcyh przyznawanych decyzją administracyjną podopiecznym  ofertę złożyło 2 potencjalnych wykonawców.

 

Kierując się kryteriami zawartymi w zapytaniu ofertowym oraz zgodnie z §5 pkt 5 Regulaminu zamówień publicznych umowę o świadczenie usługi podpisano z:

F.H Marcin Krzyżowski
ul. Łukowa 29
43-210 Kobiór

 ZAPYTANIE OFERTOWE

Dotyczące współpracy na realizacje zadania z zakresu pomocy społecznej w formie bonów żywnościowcyh przyznawanych decyzją administracyjną podopiecznym w ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”/szacowana wartość zamówienia około 27000 tys.

Dotyczy realizacji w sklepie ogólno – spożywczym posiadającym pełny asortyment artykułów spożywczych

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobiórze zwraca się z zapytaniem o możliwość podjęcia współpracy/zawarcia umowy na realizację zadania: bonów na zakup żywności dla podopiecznych GOPS.

od  zamawiającego wymagane jest:

  • oświadczenie o gwarancji przygotowania bonów z numerami seryjnymi o nominale 10zł oraz 20zł i ich realizacja zgodnie z zawartą umową
  • dostarczenie wraz z fakturą zrealizowanych bonów – rozliczenie miesięczne
  • dołączenie na formularzu ofertowym cen na podstawowe artykuły spożywcze obowiązujące na dzień  30.06.2015r.

zamawiający:

  • zobowiązuje się do miesięcznego przygotowania zamówienia na bony o nominale 10zł oraz 20zł
  • reguralne należności w rozliczeniu miesięcznym na podstawie wystawionej faktury

MIEJSCE I TERMINY SKŁADANIA OFERTY

  1. Miejsce składaia ofert:
  2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
  3. ul. Centralna 57, 43-210 Kobiór
  4. Termin składania ofert upływa: 02.07.2015r.

 

O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy podlegają wykluczeniu ze względu na powiązania osobiste lub kapitałowe z Zamawiającym.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy beneficjentami lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem   i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a wykonawcą.

INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY

Po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający poinformuje pisemnie Wykonawcę, którego oferta została wybrana o terminie zawarcia umowy.

FORMULARZ  OFERTY

Dotyczący współpracy na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w formie bonów  żywnościowych przyznawanych decyzją administracyjną podopiecznym w ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobiórze

ul. Centralna 57, 43-210 Kobiór

NIP: 646-23-69-955

Tel. 32218595 fax; 322188595

Adres poczty elektronicznej do kontaktu: gopskobior@wp.pl

 

Nazwa i adres Wykonawcy:

NIP

REGON

FAX

TEL

W nawiązaniu do zapytania ofertowego:  Oferuje wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie i na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym, w oparciu o poniższe ceny jednostkowe podstawowego asortymentu:

zł (netto+VAT=brytto)

(Słownie zł)

Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.

Wyrażam zgodę na warunki płatności określone w zapytaniu ofertowym

Kobiór, dnia…………………………………

                                                                                                    

                                                                                                      …………………………………………………….

                                             podpis Wykonawcy lub osoby upoważnione


Śląskie. Pozytywna energia